Várjuk hívását
ügyfélszolgálatunkon:

06 (59)503 317

 1. 1. Mit értünk kötelező közszolgáltatás alatt?
 2. 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 27. pontja szerint:„hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás”.
  1.  
  2. Mikor kötelező a szolgáltatás igénybevétele?
 3. A Ht. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint: „ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (,amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll”.
 4. A lakosság közvetlen nem köt szerződést a szolgáltatóval, a szolgáltató az önkormányzatokkal köti meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.
 5. A Ht. 38. §- a szerint: „Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi”.
  A Ht. 39. §- a szerint: „Az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot gyűjti, és azt a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja”.
  1.  
  3. Hogyan lehet megigényelni, lemondani a szolgáltatást?
 6. A szolgáltatás igénybevételére kötelezetté válás az ingatlan használatbavételével (építés, vásárlás, bérlés) következik be. Ilyenkor az ingatlan tulajdonosának fel kell keresni a szolgáltatót, és egy nyomtatványt kell kitölteni a hulladékszállítás igénylésére.
  Adás-vétel és bérlés esetén a régi és új tulajdonosnak/bérlőnek kötelezettsége az átíratás ügyében eljárni. Átírás abban az esetben lehetséges, ha a korábbi tartozások rendezésre kerülnek. A szüneteltetést a tulajdonosnak vagy személyesen az ügyfélfogadó irodában vagy írásban kell bejelentenie. A szüneteltetés visszamenőlegesen nem igényelhető.
  1.  
  4. Milyen rendszerességgel és mikor történik az elkülönítetten gyűjtött hulladékok elszállítása?
  1.  
  Karcagon:
 7. A sárga kukákat és zsákokat (újrahasznosítható hulladékok) folyamatosan havi két alkalommal (minden páratlan héten), a barna kukákat és zsákokat (zöld hulladékok) (egyéb más zsákokban is) tavasztól őszig (03.14-12.16.) heti rendszerességgel, a megadott vegyes hulladék szállítási napokon szállítjuk el. A szállítás pontos időpontját a hulladéknaptár tartalmazza. A szelektíven gyűjtött hulladékfajták begyűjtése a hulladéknaptárban megjelölt heteken, az Önök háztartási hulladékszállítási napján történik. Az edényeket/zsákokat a háztartási hulladékokkal azonos napokon, de külön járművel szállítjuk el! A szállítási napon először mindig a színes kukákat/zsákokat felszedő gépjármű fog elhaladni az ingatlanaik előtt. Az autó oldalán látható felirat, tájékoztatja Önöket, hogy az a járat milyen típusú hulladék elszállítását végzi. Általában a színes edények/zsákok ürítését felszedését végző járat lényegesen gyorsabban halad, mint a hagyományos kommunális járat. Ezért előfordulhat, hogy pl. ha Önöknél a megszokott kukás hulladékszállítás délelőtt 11 óra körüli időpontban történik, ettől függetlenül lehetséges, hogy a szelektív gyűjtőjárat már reggel 8 órakor elhalad az ingatlanuk előtt. Emiatt lényeges, hogy korán reggel - már 7 órakor -, kikerüljenek az ingatlanok elé a szelektív hulladékos edények és zsákok.
  1.  
  Berekfürdőn:
 8. Berekfürdő településen a sárga zsákokat és kukákat minden páros héten hétfőn szállítjuk el. A szállítás pontos időpontját a hulladéknaptár tartalmazza. Az edényeket/zsákokat a háztartási hulladékokkal azonos napokon, de külön járművel szállítjuk el! A szállítási napon először mindig a színes kukákat/zsákokat felszedő gépjármű fog elhaladni az ingatlanaik előtt. Az autó oldalán látható felirat, tájékoztatja Önöket, hogy az a járat milyen típusú hulladék elszállítását végzi. Általában a színes edények/zsákok ürítését felszedését végző járat lényegesen gyorsabban halad, mint a hagyományos kommunális járat. Ezért előfordulhat, hogy pl. ha Önöknél a megszokott kukás hulladékszállítás délelőtt 11 óra körüli időpontban történik, ettől függetlenül lehetséges, hogy a szelektív gyűjtőjárat már reggel 8 órakor elhalad az ingatlanuk előtt. Emiatt lényeges, hogy korán reggel - már 7 órakor -, kikerüljenek az ingatlanok elé a szelektív hulladékos edények és zsákok.
  1.  
  5. Hogyan lehet hulladékszállítási díj kedvezményt igénybe venni?
 9. Karcag Város Önkormányzata helyi rendeletet alkotott a hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatosan. Ebben a rendeletben határozta meg, hogy egyedül élő lakosoknak 50% díj kedvezmény biztosítható. A kedvezmény igényléséhez keresse fel az ügyfélszolgálati irodát.
 10. Berekfürdő esetében a kommunális adó formájában az Önkormányzat szedi be a díjat. Az esetleges kedvezményekről ők tudnak pontos tájékoztatást adni, kérjük keressék fel az illetékes önkormányzati osztályt.
  1.  
  6. Társasházak esetében hogyan történik a díjfizetés?
 11. Társasházak, lakóközösségek esetén a lakások számától függ a díjfizetés mértéke. Ezeket, a számlákat a közös képviselők részére juttatja el a szolgáltató, melyek kiegyenlítése történhet készpénzzel, átutalással, csoportos beszedéssel. A képviselő köteles a ház változásait a szolgáltatónak bejelenteni. A számlázásnál a képviselő bejelentése alapján a szolgáltató figyelembe veszi, hogy a társasházban van-e egyedül élő, és van-e üres lakás.
  A lakók a közös költség részeként fizetik ki a részüket, melyet a közös képviselő fizet ki egy összegben. A változásokkal kapcsolatos bejelentő lapot keresse az ügyfélszolgálati irodán.
  1.  
  7. Díjhátralék, késedelmes díjfizetés esetén mi az eljárás?
 12. A Ht 52. §-a szerint: „(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.
 13. (2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban együtt: a követelés jogosultja) felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.
 14. (3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a követelés jogosultja - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.
 15. (4) A NAV - a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül - jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a követelés jogosultjának ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a NAV 8 napon belül átutalja a követelés jogosultjának.
 16. (5) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.
 17. (6) Ha az (5) bekezdés szerinti behajtás eredménytelen, ennek tényéről és okáról a NAV - a behajtás eredménytelenségét követő 8 napon belül - igazolást ad a követelés jogosultjának.”
  1.  
  8. Mennyibe kerül a szemétszállítás?
 18. A hulladékszállítási közszolgáltatás díj megfizetésére az ingatlan tulajdonosa, használója kötelezett a szolgáltató által kibocsátott számla alapján. A számla összegét az adott időszak (hónap) rendeletben előírt ürítés-gyakorisága és az edényzet űrmérete szerint meghatározott bruttó ürítési ár szabja meg. A közszolgáltatás egységnyi díját a Ht. alapján a miniszter állapítja meg.
 19. Karcag településen fizetendő díjakat: itt találhatja.
 20. Berekfürdő településen a közületek által fizetett díjakat: itt találhatja, a lakosság által fizetett kommunális adó összegéről a berekfürdői Önkormányzat tud tájékoztatást adni.
  1.  
  9. Hogyan lehet a díjat kifizetni, milyen díjfizetési módok vannak?
 21. A hulladékszállítási közszolgáltatási díj számlázására lakossági és közületi ügyfelek esetében utólagosan, havonta kerül sor. A díjfizetés történhet készpénzzel, készpénzátutalási megbízással (Karcagon Magyarka és Tilalmas esetében), banki átutalással, illetve folyószámláról csoportos beszedéssel.
  1.  
  10. Átutalással szeretném fizetni a hulladékkezelési számlámat, mit kell tennem?
 22. Ügyfeleinknek lehetősége van bármely pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámláról történő (rendszeres összegű átutalás, csoportos megbízás) díjfizetésre. Az ügyintézéshez az ügyfél megbízása szükséges a számlavezető bankjánál, a számlán feltüntetett vevőkód megadásával.
 23. A Kft. bankszámlaszáma: 11745073-20114222
  1.  
  11. Mely esetben nem köteles a szolgáltató elszállítani a hulladékot?
 24. Abban az esetben ha a kirakott hulladék nem megfelelően van kihelyezve, akkor az edényzet nem kerül kiürítésre! A nem teljesített ürítés okai a következők lehetnek:
 25. - vagy a szállítás napján későn tette ki a szelektíven gyűjtött hulladékokat,
 26. - vagy nem a naptárnak megfelelő időpontban helyezte ki az ingatlana elé a sárga zsákokat, kukát
 27. - vagy a kiadott zsákokban, kukában nem megfelelő hulladékokat gyűjtött (pl. a sárga zsákban, kukából nem szállítjuk el a falevelet, vagy a szemetet, a barna zsákban, kukából sem szállítunk el szemetet!)
 28. - vagy nem az előírtak szerint helyezett hulladékot a zsákba, kukába, (pl. kommunális hulladék, „szemét”, vagy szennyezett szelektíven gyűjtött hulladék is található a sárga, illetve a barna zsákban, kukában).
 29. Ha ilyen eset történik akkor a Kft. dolgozói egy tájékoztató matricát ragasztanak az edényzet oldalára! A nem elszállított hulladékokat a soron következő hulladéknaptár szerinti szállítási napon tudjuk majd elszállítani.
 30. Az edénybe csak lakossági szilárd hulladékot lehet tenni. Folyékony, mérgező, veszélyes, az ürítést végző dolgozók testi épségét, egészségét veszélyeztető anyagok belehelyezése tilos!
 31. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényekben összetömörödött vagy befagyott, ill. az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlan tulajdonos köteles az edényt üríthetővé használhatóvá tenni.
  1.  
  12. Mit nem lehet elhelyezni a gyűjtőedényekben?
 32. Tilos a gyűjtőedényekbe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét.
  1.  
  13. Nincs szemetem, nincs kukám, miért kell fizetnem?
 33. Az Alkotmánybíróság 436/B/2003. AB határozata értelmében minden háztartásnál szükségszerűen keletkezik hulladék, melynek kötelező elszállítása során a szolgáltató részéről költségek merülnek fel akkor is, ha az edényzet üres, félig vagy teljesen van töltve. A ki nem helyezett edények esetében a kötelező rendelkezésre állás miatt a szolgáltató költségei szintén felmerülnek.
  „Nem életszerű, hogy a tulajdonos az ingatlan használata során rendszeresen, egyáltalán nem bocsát ki hulladékot, ezért a legkisebb méretű gyűjtőedény kötelező igénybevételének előírása és annak alapján a közszolgáltatási díj fizetése a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűsége elvének sérelmét nem idézi elő.”
  1.  
  14. Milyen esetben lehet szüneteltetni a szolgáltatást?
 34. Időszakosan szüneteltetés kérhető, ha az ingatlan ideiglenesen lakatlanná válik, azaz nem keletkezik kommunális hulladék. A szüneteltetés tényéről az ingatlan használójának írásban kell nyilatkoznia a szolgáltatónak. Szüneteltetés visszamenőlegesen nem igényelhető, illetve a következő számla elkészítésénél vehető figyelembe.
  1.  
  15. Milyen gyakran történik az ürítés?
 35. Rendelet írja elő az ürítés gyakoriságát. A törvény útmutatása szerint köztisztasági, járványügyi szempontokat figyelembe véve, a biológiailag lebomló hulladékokat is tartalmazó edények heti egyszeri ürítés mindenhol kötelező.
  1.  
  16. Milyen méretű hulladéktároló edények alkalmasak a lakossági hulladéktároláshoz?
 36. Karcag és Berekfürdő esetében a hulladék gyűjtésére használt edényt az ügyfelek vásárolják meg, illetve biztosítják a szállításhoz, ami a saját tulajdonuk.
 37. A lakossági szilárd hulladék gyűjtésére, elhelyezésére, elszállítására a Kft. 120, 240 és 1.100-literes űrméretű, a gépi ürítésre rendszeresített tároló edényzetet tud értékesíteni a lakosság részére. A 120 literes tároló használata a kötelező közszolgáltatás minimális mértéke. Szükség esetén több, vagy a fentiekben felsorolt nagyobb űrméretű tároló edény is igényelhető.
  1.  
  17. Építési törmeléket, nagy mennyiségben felhalmozott kommunális hulladékot, hogyan, hova lehet elszállítani?
 38. Nagyobb mennyiségű hulladék elszállítására igénybe lehet venni a Kft. alvállalkozója által biztosított konténeres szállítási szolgáltatását.
 39. Karcagi lakosság részére150 kg-ig ingyenesen elhelyezhető a kommunális hulladék a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. üzemeltetésében lévő Karcag, Sáfránylógerben található Karcag térségi szilárdhulladék-lerakó telepen. 150 kg felett a díjszabásnak megfelelő díj fizetése kötelező. Építési hulladékok esetében az ingyenesen elhelyezhető hulladék mennyisége: 1m
  1.  
  18. Mikor és hogyan érhető el az ügyfélszolgálat?
 40. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei, ügyfélfogadási rend és pénztári nyitva tartás:
  1.  
  Karcag:
 41. Elérhetőség: 5300 Karcag, Petőfi u. 1/E.
 42. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
hétfő szünetel

Kedd

8-15

Szerda

6-18

Csütörtök

8-15

Péntek

szünetel

  1.  
  Berekfürdő:
 1. A berekfürdői közületek a hulladékszállítási szerződéskötéssel, bejelentéssel, esetleges panaszaikkal kapcsolatos ügyintézést a karcagi ügyfélszolgálaton (Elérhetőség: 5300 Karcag, Petőfi u. 1/E.) tudják intézni, illetve az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen tudják bejelenteni.
 2. Berekfürdői lakosok a hulladékszállítással kapcsolatos panaszaikkal a karcagi ügyfélszolgálatot tudják keresni. A hulladékszállítás igénylésével kapcsolatos ügyintézésben pedig a berekfürdői Önkormányzat tud Önöknek segítséget nyújtani.
  1.  
  19. Milyen hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.?
 3. Nem veszélyes hulladék gyűjtési és országos szállítási engedéllyel itt találhatja.
  Minősítési engedéllyel itt találhatja.
  1.  
  20. Hol található gyűjtősziget?
  1.  
  Karcag területén az alábbi pontokon található 3 típusú (papír, műanyag, üveg) szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas sziget:
   1.  

Sorszám

Helyszín

Sorszám

Helyszín

1. 

Karcag, Dózsa Gy. u. - Kálvária u.

8.

Karcag, Vasút u. - Széchenyi sgt.

2.

Karcag, Kórház u. (gyógyszertár előtt)

9.

Karcag, Szt István sgt. - Temető u.

3.

Karcag, Kántor S. u. - Kórház u.

10.

Karcag, Forrás u. (kempinggel szemben)

4.

Karcag, Táncsics krt.

11.

Karcag, Bocskai u. - Liliom u.

5.

Karcag, Erkel F. u. - Liget u.

12.

Karcag, Akácos u. - Kisújszállási u.

6.

Karcag, Kertész J. u.

13.

Karcag, Arany J. u. - József A. u.

7.

Karcag, Profi parkoló

14.

Karcag, SPAR áruház parkoló

 1.  
 2. Berekfürdő területén 3 ponton található 3 típusú (papír, műanyag, üveg) hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő sziget:
   1.  

Sorszám

Helyszín

1.

Berek tér 2.

2.

Móricz Zs. u. 35.

3.

Camping u. 2.

  1.  
  21. Hogyan használható a szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas sziget?

Karcag területén 17 helyen, Berekfürdőn 3 helyen található szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas sziget, ezek 4 frakció (PET palack, papír, fehér üveg, színes üveg) gyűjtésére alkalmasak.

A szigetek a lakosság részére ingyenesen használhatók.
Fontos, hogy használatuk során ügyeljenek arra, hogy az elhelyezendő hulladéktípusok között ne legyen egyéb hulladék! Ezzel nagyban segíti munkánkat!

 1.  

22. Milyen hulladékokat lehet gyűjteni a sárga és a barna kukába/zsákban?

Karcagon a lakosság sárga és barna zsákokban/kuka edényekben, a berekfürdői lakosok sárga kukában gyűjthetik a hulladékaikat.

Az alábbi táblázatban megtalálható a gyűjthető hulladékok felsorolása. Ez a táblázat elérhető az aktuális Hulladéknaptárban is.

  1.  
  Karcag esetében a sárga kukában/zsákban a következő hulladékok gyűjthetők:
 1.  
 2. Edény/Zsák típusa

  Újrahasznosítható hulladékok számára

  Zöldhulladékok számára

  Színe

  Sárga

  Barna

  Hulladékok, melyek belekerülhenek az edénybe/ zsákba

  MŰANYAG

  • Műanyag palackok

  (ásványvizes, üdítős palackok, tisztítószeres flakonok, kozmetikai termékek csomagolása)

  • Műanyag fólia, zsák és bevásárló táska

  • Műanyag pohár

  (joghurtos, margarinos, tejfölös doboz)

  KIZÁRÓLAG KERT RENDEZÉSÉBŐL, TISZTÍTÁSÁBÓL, valamint KONYHAI ELŐKÉSZÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ „ZÖLDHULLADÉK”

  • Fűnyesedék

  • Falevél

  • Kisebb gallyak

  • Zöldség maradékok, és előkészítés származékai

  PAPÍR

  • Csomagolási papír

  • Karton

  • Újságpapírok, reklámújság

  • Papírzacskók

  • Iroda-, géppapír

  • Boríték

  • Hullámpapír

  FÉM

  • Fém konzerv - és italos dobozok

  • Üvegek fém zárófedele

  • Alufóliafélék

  ITALOS KARTONDOBOZ

  • Tejes karton

  • Üdítős karton

  ÖBLÖS ÜVEG

  fehér üveg - színes üveg

  Fontos!

  A palackokat, flakonokat kérjük

  TAPOSSA LAPOSRA!

  A hulladékoknak minden esetben, tisztán kell a zsákba kerülnie, mert ez a hasznosításuk egyik alapfeltétele, valamint a hosszabb tárolási idő miatt egészségügyi szempontból is elengedhetetlen!

  A polisztirol hulladékokat(hungarocell, nikecell) nem tudjuk újrahasznosításra továbbadni, ezért ezeket ne helyezzék a sárga edényekbe!

  Kérjük, hogy a nagyobb ágakat 1 m-esnél nem hosszabb, aprított, kötegelt darabokban, összekötözve a szállítási napon szíveskedjenek a zsák mellé elhelyezni!

 3.  
 4. Berekfürdő esetében a sárga kukában a következő hulladékok gyűjthetők:
 5.  
 6. Edény típusa

  Újrahasznosítható hulladékok számára

  Színe

  Sárga

  Hulladékok, melyek belekerülhetnek az edénybe/ zsákba

  MŰANYAG

  • Műanyag palackok

  (ásványvizes, üdítős palackok, tisztítószeres flakonok, kozmetikai termékek csomagolása)

  • Műanyag fólia, zsák és bevásárló táska

  • Műanyag pohár

  (joghurtos, margarinos, tejfölös doboz)

  PAPÍR

  • Csomagolási papír

  • Karton

  • Újságpapírok, reklámújság

  • Papírzacskók

  • Iroda-, géppapír

  • Boríték

  • Hullámpapír

  FÉM

  • Fém konzerv - és italos dobozok

  • Üvegek fém zárófedele

  • Alufóliafélék

  ITALOS KARTONDOBOZ

  • Tejes karton

  • Üdítős karton

  ÖBLÖS ÜVEG

  fehér üveg - színes üveg

  Fontos!

  A palackokat, flakonokat kérjük

  TAPOSSA LAPOSRA!

  A hulladékoknak minden esetben, tisztán kell a zsákba kerülnie, mert ez a hasznosításuk egyik alapfeltétele, valamint a hosszabb tárolási idő miatt egészségügyi szempontból is elengedhetetlen!

  A polisztirol hulladékokat(hungarocell, nikecell) nem tudjuk újrahasznosításra továbbadni, ezért ezeket ne helyezzék a sárga edényekbe!

 7.  
  1.  
  23. Milyen szolgáltatást jelent a házhoz menő szelektív gyűjtőjárat?
 8. A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. 2009. júliusától vezette be Karcag város területén a házhoz menő szelektív gyűjtőjáratot. A Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. folytatta a háztól történő szállítást. A szelektív gyűjtéshez kapcsolódóan a Kft. korlátozott számban ingyenesen biztosít sárga zsákot/kukát, ezek használata kötelező a szolgáltatás igénybevétele esetén. Bővebb információkért kérjük figyelje a félévente kiadott hulladéknaptárunkat, hirdetéseinket, honlapunkat!
  Kérjük, hogy az ingyenesen kiadott zsákokat rendeltetésszerűen szíveskedjenek használni!
  1.  
  24. Hogyan lehet hozzájutni a szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas sárga zsákokhoz?
 9. Karcagon a Kft. által félévre biztosított sárga zsákok az ügyfélszolgálati irodában ingyenesen átvehetők, egy regisztrációs nyilvántartás aláírása után.
  1.  
  25. Meg lehet-e vásárolni a barna szelektív hulladékgyűjtő zsákokat és mennyibe kerülnek?
 10. Ügyfélszolgálatunkon a biológiailag lebomló hulladékok gyűjtésére alkalmas zsákok 45.-Ft/darab áron megvásárolhatók.
  1.  
  26. Hogyan juthatnak 2016-ban a sárga és a barna kukákhoz?
 11. Karcagon a szelektív gyűjtésben résztvevő, gyűjtőedényeket átvevő ügyfeleinkkel a közszolgáltatás igénybevételéről és egyben a szelektív gyűjtő edények térítésmentes bérletéről szerződést kötünk. A szerződés formanyomtatványát karcagi ügyfeleink az ügyfélszolgálatunkon igényelhetik. A kitöltött és aláírt szerződés ügyfélszolgálatunkra történő visszaküldésével Önök jelzik a szelektív gyűjtési szándékukat és a gyűjtőedény igénylésüket. Azoknak a lakossági ügyfeleinknek tudjuk korlátozott számban biztosítani a gyűjtőedényeket, akik szerepelnek a hulladékszállítási nyilvántartásunkban, és rendszeresen fizetik is a hulladékszállítás díját. A gyűjtőedények átadására vonatkozó igényeket érkezési sorrendben kezeljük. Az edények átadása folyamatosan történik. Az átadás módjáról a szerződéskötés során tájékoztatjuk az érintetteket.
 12. Berekfürdőn élő lakosok esetében a sárga kuka edényt a Karcag Térségi Közszolgáltató Kft. nevében a berekfürdői Önkormányzatnál lehet igényelni.
 13. Kérjük, hogy az edények, illetve a zsákok átvételéhez hozzák magukkal a hulladékszállítási számlájukat!
  1.  
  27. Mikor és hogyan történik a lomhulladékok begyűjtése?
 14. Minden évben tavasszal lomtalanítási akciót rendezünk, amely során a lakosság külön térítési díj nélkül helyezheti el az ilyen jellegű hulladékait. A helyi Önkormányzatokkal egyeztetjük a megfelelő időpontot, amit előtte a helyi hirdetőújságokban hirdetjük az akciók helyét és időpontját.
  1.  
  28. Lomtalanításkor mit szállítanak el és mit nem?
 15. A lomtalanítás során elsősorban használhatatlanná vált eszközöket, illetve udvar, kert, alsóépület takarításából származó hulladékokat szállítunk el: bútordarabok, műanyag eszközök, fahulladék, ruhanemű, textíliák, üveghulladék, egyéb nem veszélyes anyagok.
 16. Nem szállítunk el:
 • olyan hulladékokat, amelyeket más gyűjtőpontokon díjmentesen átveszünk, illetve a szelektív hulladékgyűjtés során szállítunk el 

 • illetve olyanokat, amelyeket a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott engedélyünk nem tesz lehetővé. Ezek: kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések (hűtőgépek, mosógépek, televíziók, rádiók, porszívók, konyhai elektromos berendezések, egyéb elektromos berendezések, számítástechnikai eszközök), fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok, nagyméretű fémhulladékok, akkumulátorok, olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai, autógumik, gépalkatrészek, állati eredetű hulladékok.

 • építési-bontási törmeléket, annak elszállítására a konténeres szállítás lehetősége adott.

 • fák, cserjék, szőlők metszéséből, gallyazásából származó nagyméretű hulladékokat.

  1.  
  29. Hogyan változik a rezsicsökkentés miatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói díj?
 1. A rezsicsökkentések végrehajtásáról rendelkező 2013. évi LIV. törvény értelmében, a 2013. július 1-jétől alkalmazott árak tekintetében, a közszolgáltató, tájékoztatást nyújt a természetes személy ingatlanhasználók, illetve társasházak és lakásszövetkezetek részére a rezsicsökkentés végrehajtásának teljesüléséről.
  A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90 %-át.
  A nem természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a települési önkormányzat 2012. december 31-én hatályos rendeletében meghatározott- kedvezmények és mentességek nélküli- teljes közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegét.
  1.  
  30. Milyen szabályok vonatkoznak a személyes adatok kezelésére?
 2. Adatvédelmi nyilatkozat itt található.
  1.  
  31. A Kft. fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szabályait hol találom meg?
 3. A fogyasztóvédelmi szabályzat itt olvasható.
Süti (cookie) kezelés
Ez a weboldal süti (cookie) fájlokat használ, melyeket az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.